เติ้งลี่จวิน - รวมเพลง
鄧丽君 - 周年纪念集 
ประวัติของเธอ http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87_%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99 

155,279